กิจกรรมวิทยาลัย

วันพฤหัสบดี ที่ 15 เดือน ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน พร้อมด้วยนางสาวนงรัก บุญเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนางสาวอัจฉรา ทองจันทร์ หัวหน้างานความร่วมมือ ประสานความร่วมมือและบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ แลกเปลี่ยนบุคลากร เพื่อสร้างหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น กับ โรงเรียนเสริมสร้างอาชีพและภาษา เพื่อร่วมมือกันพัฒนางานด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ด้านหลักสูตร และด้านการจัดการเรียนการสอน สู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายของภาครัฐ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุน เตรียมความพร้อม และขยายโอกาสสําหรับการศึกษาต่อนักเรียน นักศึกษา ที่จะนำไปต่อยอดโอกาสในการสมัครงานตามสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กิจกรรมวิทยาลัย

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน ประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวอวยพรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดี แก่ผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และให้เกียรติมอบทุนการศึกษามูลนิธิแสงจันทร์กระจ่าง แก่นักเรียน นักศึกษา ณ H-TECH Hall วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

กิจกรรมวิทยาลัย

วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการจัดการเรียนขั้นพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาโรงเรียน ในรายวิชางานบริการรถจักรยานยนต์ โดยครูผู้สอน คุณครูเอกชัย มีทรัพย์ และในรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปตารางคำนวณ Microsoft Excel โดยคุณครูผู้สอน คุณครูสุจิวรรณ ไชยจันทร์ เพื่อเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติเน้นการสร้างความเข้าใจ การนำไปใช้และการประยุกต์ ร่วมกันพัฒนาและผลิตกำลังคนที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

กิจกรรมวิทยาลัย

วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2565 นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน มอบนางสาวนงรัก บุญเสริฐ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรา ทองจันทร์ หัวหน้างานความร่วมมือ ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานประกอบการชั้นนำ เพื่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการสร้างความเข้าใจการนำไปใช้และการประยุกต์ ร่วมกันพัฒนาและผลิตกำลังคนที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ