เอกสารฝ่ายวิชาการ

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆของฝ่ายวิชาการ

เอกสารเกี่ยวกับงานสื่อการเรียนการสอน

      แบบฟอร์มส่งสื่อการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์

      แบบฟอร์ม

 เอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผล

    บันทึกข้อความ ขออนุญาตส่งข้อสอบปลายภาค

      แบบฟอร์ม

      แบบฟอร์ม

  เอกสารเกี่ยวกับงานวิทยบริการและห้องสมุด

      แบบฟอร์ม

      แบบฟอร์ม

   เอกสารเกี่ยวกับงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

      แบบฟอร์ม

      แบบฟอร์ม

   เอกสารเกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

     ปกแบบฟอร์มการจัดทำแผนการเรียนรู้ฯ (ปรับปรุง)

     แบบฟอร์มการจัดทำแผนการเรียนรู้ฯ (ปรับปรุง)

    แบบฟอร์มแผนการเรียน 63

      แบบฟอร์มบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้