เอกสารฝ่ายวิชาการ

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆของฝ่ายวิชาการ

เอกสารเกี่ยวกับงานสื่อการเรียนการสอน

     pdf button  แบบฟอร์มส่งสื่อการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์

     pdf button  แบบฟอร์ม

 เอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผล

Word บันทึกข้อความ ขออนุญาตส่งข้อสอบปลายภาค

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

  เอกสารเกี่ยวกับงานวิทยบริการและห้องสมุด

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

   เอกสารเกี่ยวกับงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

   เอกสารเกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

     pdf button ปกแบบฟอร์มการจัดทำแผนการเรียนรู้ฯ (ปรับปรุง)

     pdf button แบบฟอร์มการจัดทำแผนการเรียนรู้ฯ (ปรับปรุง)