กิจกรรมวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน พร้อมด้วย นางสาวนงรัก บุญเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ , นายณรงค์ศักดิ์ ศรีชาติ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี , นางสาวอัจฉรา ทองจันทร์ หัวหน้างานความร่วมมือ และนายอภิเชษฐ์ ศรีสุราช ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า เข้านิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ และปรึกษาหารือการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ด้านหลักสูตร และด้านการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน ให้มีสมรรถนะสูง ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ณ บริษัทแคนนอนปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด

กิจกรรมวิทยาลัย

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน พร้อมด้วย นางสาวนงรัก บุญเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ , นายณรงค์ศักดิ์ ศรีชาติ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ,นางสาวอัจฉรา ทองจันทร์ หัวหน้างานความร่วมมือ และนายอภิเชษฐ์ ศรีสุราช ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้านิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ด้านหลักสูตร และด้านการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน ให้มีสมรรถนะสูง โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ ที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท เอ็ม.เอส.แอล. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมวิทยาลัย

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน พร้อมด้วย นางสาวนงรัก บุญเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ , นายณรงค์ศักดิ์ ศรีชาติ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ,นางสาวอัจฉรา ทองจันทร์ หัวหน้างานความร่วมมือ และนายอภิเชษฐ์ ศรีสุราช ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้านิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ด้านหลักสูตร และด้านการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน ให้มีสมรรถนะสูง โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ ที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท เอสที เอ็นจิเนียริ่ง 2021 จำกัด จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมวิทยาลัย

วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยการจัดการเรียนขั้นพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระและโรงเรียนโพนเมืองน้อย ในรายวิชา งานบริการจักรยานยนต์ พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft Excecและบัญชีธุรกิจบริการ โดยครูผู้สอน ครูเฉลิมศักดิ์ ภิญโยฤทธิ์ ครูอังสุมาลิน ภิญโยฤทธิ์ ครูสุจิวรรณ ไชยจันทร์และครูอรอนงค์ วงษ์ชมภู เพื่อเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติเน้นการสร้างความเข้าใจ การนำไปใช้และการประยุกต์ ร่วมกันพัฒนาและผลิตกำลังคนที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ