กิจกรรมวิทยาลัย

วันพุธ ที่ 4 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการจัดการเรียนขั้นพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา ในรายวิชา เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยครูผู้สอน ครูอรรถพล วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) ในรายวิชา งานบริการจักรยานยนต์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft Excel โดยครูผู้สอน ครูเอกชัย มีทรัพย์และครูสุจิวรรณ ไชยจันทร์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย ในรายวิชา งานบริการจักรยานยนต์และบัญชีธุรกิจบริการ โดยครูผู้สอน ครูวิชิต แก้วชัยสงค์และครูอรอนงค์ วงษ์ชมภู และโรงเรียนมัธยมแมด ในรายวิชา งานวัสดุช่าง โดยครูสุวัฒน์ แสงอรุณ เพื่อเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติเน้นการสร้างความเข้าใจ การนำไปใช้และการประยุกต์ ร่วมกันพัฒนาและผลิตกำลังคนที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

กิจกรรมวิทยาลัย

วันอังคาร ที่ 3 มกราคม 2566 นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร ผู้อำนวยการวิยาลัยเทคนิคหัวตะพาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าพบปะเยี่ยมเยือนและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา พร้อมมอบแนวนโยบายด้านการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเทคนิควิธีการกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการสร้างบรรยากาศภายในชั้นเรียน เพื่อนำสู่การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อผู้เรียน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน