กิจกรรมวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยวิวัฒน์ ขันอาสา และนายพัชรพล สิงหเสนีย์ นักเรียนระดับ ปวช. สาขาวิชาวิชาช่างไฟกำลัง และนายวีระชัย พารีวงค์ และนายอภิเชษฐ์ ศรีสุราช ครูผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ การแข่งขัน “ทักษะการติดตั้งและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช.” งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคน่าน