ฝ่ายวิชาการ

1.แผนกวิชา
2.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3.งานวัดผลและประเมินผล
4.งานวิทยบริการและห้องสมุด
5.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6.งานสื่อการเรียนการสอน

แนวทางการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการป้องกันการทุจริตด้านอาชีวศึกษา

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้