กิจกรรมวิทยาลัย

วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2566 นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน มอบนายสุทธิชัย สายทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร , นายอภินันท์ ภาคสุโพธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนางสาวนงรัก บุญเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรา ทองจันทร์ หัวหน้างานความร่วมมือและนางสาวศิรัตน์ นนทวงศ์ ครูแลกเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่น เข้าประสานความร่วมมือกับโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา และโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้เข้าถึงอาชีพตามความถนัดและความสนใจของตน บูรณาการร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการจัดการเรียนขั้นพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

กิจกรรมวิทยาลัย

วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยการจัดการเรียนขั้นพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ในรายวิชา งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและงานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น โดยคุณครูผู้สอน ครูอภิเชษฐ์ ศรีสุราช และ ครูทองสุข วงษ์เล็ก เพื่อเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติเน้นการสร้างความเข้าใจ การนำไปใช้และการประยุกต์ ร่วมกันพัฒนาและผลิตกำลังคนที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยการจัดการเรียนขั้นพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ในรายวิชา งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและงานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น โดยคุณครูผู้สอน ครูอภิเชษฐ์ ศรีสุราช และ ครูทองสุข วงษ์เล็ก เพื่อเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติเน้นการสร้างความเข้าใจ การนำไปใช้และการประยุกต์ ร่วมกันพัฒนาและผลิตกำลังคนที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

กิจกรรมวิทยาลัย

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายพรหมพิริยะ พรมหสูตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชุม ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ภาค 12 อุบลราชธานี ประชุมปรึกษาหารือ/รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ปี 2566 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ด้านอาชีพ พัฒนาทักษะด้านงานช่าง งานฝีมือ และสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน เพื่อเป็นการมุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการรายย่อย สมาชิกกลุ่มชุมชน และวิสาหกิจชุมชนที่กระจายอยู่ทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมพระก่อวิทยามุณี วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

กิจกรรมวิทยาลัย

วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566 นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” ณ หอประชุมโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในครั้งนี้มีผู้บริหารและครู ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 1.นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน ได้รับรางวัล “เสมามิ่งมงคลประเภทผู้บริหารสถานศึกษา” 2.นายอภินันท์ ภาคสุโพธิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน ได้รับรางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาที่บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น” 3.นางสุปราณี ทองดา ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัล “ครูที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานการปฏิบัติงานดีเด่น” 4.นางคัทลียา โคนพันธ์ ครูแผนกวิชาการบัญชี ได้รับรางวัล “ครูที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น” 5.นายวีระชัย พารีวงศ์ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ได้รับรางวัล “เสมามิ่งมงคลประเภทครู” 6.นายอรรถพล วงศ์ใหญ่ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น”

กิจกรรมวิทยาลัย

วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน มอบนายสุทธิชัย สายทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนางสาวนงรัก บุญเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ และความต้องการของเด็ก รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ และร่วมรับชมการแสดงและมอบของรางวัลให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

กิจกรรมวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน พร้อมด้วย นางสาวนงรัก บุญเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ , นายณรงค์ศักดิ์ ศรีชาติ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี , นางสาวอัจฉรา ทองจันทร์ หัวหน้างานความร่วมมือ และนายอภิเชษฐ์ ศรีสุราช ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า เข้านิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ และปรึกษาหารือการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ด้านหลักสูตร และด้านการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน ให้มีสมรรถนะสูง ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ณ บริษัทแคนนอนปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด

กิจกรรมวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน พร้อมด้วย นางสาวนงรัก บุญเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ , นายณรงค์ศักดิ์ ศรีชาติ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี , นางสาวอัจฉรา ทองจันทร์ หัวหน้างานความร่วมมือ และนายอภิเชษฐ์ ศรีสุราช ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า เข้านิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ และปรึกษาหารือการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ด้านหลักสูตร และด้านการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน ให้มีสมรรถนะสูง ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ณ บริษัทแคนนอนปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด