วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน ประธานกรรมการ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 และให้คำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะในด้านการปฏิบัติตน และด้านการปฏิบัติงาน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา เข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ ห้องประชุมพระก่อวิทยามุณี วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2566 นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน มอบนายสุทธิชัย สายทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร , นายอภินันท์ ภาคสุโพธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนางสาวนงรัก บุญเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรา ทองจันทร์ หัวหน้างานความร่วมมือและนางสาวศิรัตน์ นนทวงศ์ ครูแลกเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่น เข้าประสานความร่วมมือกับโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา และโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้เข้าถึงอาชีพตามความถนัดและความสนใจของตน บูรณาการร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการจัดการเรียนขั้นพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยการจัดการเรียนขั้นพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ในรายวิชา งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและงานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น โดยคุณครูผู้สอน ครูอภิเชษฐ์ ศรีสุราช และ ครูทองสุข วงษ์เล็ก เพื่อเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติเน้นการสร้างความเข้าใจ การนำไปใช้และการประยุกต์ ร่วมกันพัฒนาและผลิตกำลังคนที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยการจัดการเรียนขั้นพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ในรายวิชา งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและงานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น โดยคุณครูผู้สอน ครูอภิเชษฐ์ ศรีสุราช และ ครูทองสุข วงษ์เล็ก เพื่อเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติเน้นการสร้างความเข้าใจ การนำไปใช้และการประยุกต์ ร่วมกันพัฒนาและผลิตกำลังคนที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

วันที่ 21-24 มกราคม 2566 ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายพรหมพิริยะ พรมหสูตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชุม ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ภาค 12 อุบลราชธานี ประชุมปรึกษาหารือ/รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ปี 2566 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ด้านอาชีพ พัฒนาทักษะด้านงานช่าง งานฝีมือ และสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน เพื่อเป็นการมุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการรายย่อย สมาชิกกลุ่มชุมชน และวิสาหกิจชุมชนที่กระจายอยู่ทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมพระก่อวิทยามุณี วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566 นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” ณ หอประชุมโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในครั้งนี้มีผู้บริหารและครู ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 1.นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน ได้รับรางวัล “เสมามิ่งมงคลประเภทผู้บริหารสถานศึกษา” 2.นายอภินันท์ ภาคสุโพธิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน ได้รับรางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาที่บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น” 3.นางสุปราณี ทองดา ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัล “ครูที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานการปฏิบัติงานดีเด่น” 4.นางคัทลียา โคนพันธ์ ครูแผนกวิชาการบัญชี ได้รับรางวัล “ครูที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น” 5.นายวีระชัย พารีวงศ์ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ได้รับรางวัล “เสมามิ่งมงคลประเภทครู” 6.นายอรรถพล วงศ์ใหญ่ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น”

วันที่ 11 มกราคม 2566 นายอภินันท์ ภาคสุโพธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษาองค์การฯ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา รับมอบการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา จากนายสมเดช ศรีวิเศษ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ ในการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ก่อหินเกมส์” ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

Happy New Year 2023 “ขอให้ทุกสิ่งที่คิดหวัง สมปรารถนาเป็นจริงดั่งใจหวังทุกประการ”

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา สำหรับนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ม.3 ม.6 ปวช. (ใช้สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน หรือ หนังสือรับองผลการเรียน) 📆เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 65 ถึง 31 มกราคม 2566 📌ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ , ช่างกลโรงงาน , ช่างไฟฟ้ากำลัง , ช่างอิเล็กทรอนิกส์ , การบัญชี , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 📌 ระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล , สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ , สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 📚รายละเอียดการรับสมัคร👇 https://drive.google.com/…/1KmhkV581f-nS…/view… 🌐สมัครเรียนออนไลน์ 👇 https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=register 📞ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 045-989658 ต่อ 102 หรือ งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร

  • นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ปฏิทิน

กุมภาพันธ์ 2023
พฤ อา
« ม.ค.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

ลิงค์ภายนอก/ภายใน

ลิงค์ที่น่าสนใจเรื่องล่าสุด