เอกสารฝ่ายบริหารทรัพยากร


แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆของฝ่ายบริหารทรัพยากร

เอกสารเกี่ยวกับงานพัสดุ

     pdf button  แบบฟอร์ม สผ.1

     pdf button  แบบฟอร์ม

 เอกสารเกี่ยวกับงานการเงิน

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

  เอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียน

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

   เอกสารเกี่ยวกับงานบุคลากร

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

   เอกสารเกี่ยวกับงานการบัญชี

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

 เอกสารเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

 เอกสารเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์

     pdf button ภาพบุคลากร

     pdf button  แบบฟอร์ม

 เอกสารเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม