เอกสารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆของฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

เอกสารเกี่ยวกับงานความร่วมมือ

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

 เอกสารเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพฯ

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

  เอกสารเกี่ยวกับงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

     pdf button  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

     pdf button  10 พฤติกรรมที่ประชาชนมักกระทำความผิดทางโซเซียลมีเดีย

     pdf button  หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

     pdf button  พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐

   เอกสารเกี่ยวกับงานส่งเสริมผลิตผลการค้า

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

   เอกสารเกี่ยวกับงานวางแผนและงบประมาณ

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

     pdf button  แบบเสนอโครงร่างสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2564

     pdf button  แบบฟอร์ม