ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

1.ข้อมูลสถานศึกษา
2.ข้อมูลนักเรียน
3.ข้อมูลสถานประกอบการ
4.ข้อมูลบุคลากร
5.ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
6.ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน
7.ข้อมูลครุภัณฑ์
8.ข้อมูลอาคารสถานที่
9.ข้อมูลจังหวัดอำนาจเจริญ