กิจกรรมวิทยาลัย

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้างานความร่วมมือ ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยการจัดการเรียน ขั้นพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติเน้นการสร้างความเข้าใจ การนำไปใช้และการประยุกต์ ร่วมกันพัฒนาและผลิตกำลังคนที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

กิจกรรมวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน พร้อมด้วยนายอภินันท์ ภาคสุโพธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายไตรรงค์ ลูกอินทร์ ครูที่ปรึกษาชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน เข้ารับมอบธงรางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประเภทลูกเสือวิสามัญ ระดับจังหวัด และเกียรติบัตรรางวัลชมเชย ระดับประเทศ ประจำปี 2565 และร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรรมการจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ครั้งที่ 11/2565) ณ ห้องประชุมพญานครินทร์ ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการฯ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน