ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

1.งานวางแผนและงบประมาณ
2.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3.งานความร่วมมือ
4.งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5.งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6.งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

1. ด้านความรู้

   1.1 การประเมินมาฐานวิชาชีพ

   1.2 การทดสอบระบบชาติด้านอาชีวศึกษา V-net

        จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีงบประมาณ 2562

2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

    2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

    2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

3.ด้านคุณธรรมจริยะธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

    3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน

     3.2 ผู้เรียนมีลักษณะที่พึงประสงค์

     3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

     1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ

     1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

2.ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

      2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

      2.2 การจัดแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

      2.3 การจัดการเรียนการสอน

      2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน

      2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

      2.2 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

3.ด้านการบริหารจัดการ

     3.1 การบริหารจัดารข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัการสถานศึกษา

     3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบิติการ โรงฝึกงาน หรือโรงฟาร์ม

     3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

     3.4แหล่งเรียนรู้และวิทยบริการ

      3.5 ระบบอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา

 4.ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

      4.1 การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

1. ด้านความร่วมมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

     1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

     1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน

      1.3 การบริหารชุมชนและจิตอาสา

2. ด้านนัวตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

     2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย