ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

1.งานวางแผนและงบประมาณ
2.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3.งานความร่วมมือ
4.งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5.งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6.งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ