ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

1.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2.งานครูที่ปรึกษา
3.งานปกครอง
4.งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5.งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6.งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน